A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet az Európai Területi Társulások 2022. évi működési és projektfinanszírozási támogatására

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény, az Európai Parlament és a Tanács az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló 1302/2013/EU rendelete (a továbbiakban: rendelet), az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól szóló 485/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet az Európai Területi Társulások 2022. évi támogatására.

A költségvetési támogatás célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő európai területi társulások (továbbiakban: ETT) a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenysége körében felmerült kiadásaikhoz, fejlesztési terveikhez, projektjeik kidolgozásához állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást. Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködéseik során hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, működésük folytonossága és fejlődésük a támogatások révén biztosított legyen.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. december 1.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 170.000.000 Ft

A pályázaton igényelhető támogatás összege: pályázónként legfeljebb 17.000.000 Ft

A pályázati kiírás és a szükséges dokumentumok az alábbi oldalon érhetők el.