A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet az Európai Területi Társulások 2020. évi működési támogatására

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény, az Európai Parlament és a Tanács az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló 1302/2013/EU rendelete (a továbbiakban: rendelet), az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól szóló 485/2017. (XII. 29.) KKM rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet az Európai Területi Társulások 2020. évi támogatására.

A költségvetési támogatás célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében, és a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében az alakuló és a már nyilvántartásba vett Európai Területi Társulások (továbbiakban: ETT) a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás keretében kapjanak működési támogatást. Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködéseik során hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, működésük folytonossága a támogatások révén biztosított legyen.

A költségvetési támogatás lehetőséget biztosít arra is, hogy Európában is modellnek számító, szakmailag korrekt, területi alapon szerveződő fejlesztési egységek, együttműködések valósulhassanak meg.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 11.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 150.000.000 Ft

A pályázaton igényelhető támogatás összege: pályázónként legfeljebb 15.000.000 Ft

A pályázati kiírás és a szükséges dokumentumok az alábbi oldalon érhetők el.