Az ETT alapításának elengedhetetlen feltétele a szoros együttműködés fennállása a társuló felek között. Szükséges egy elérni kívánt közös cél meghatározása, amely az ETT elsődleges feladata az alapítás tekintetében. Ezt követően meghatározandók a társulás feladatai, hatásköre, illetve a lehetséges tagok köre.

A folyamat következő lépése az ETT székhelyéről való döntés, amely meghatározza az alkalmazandó jogot, ezért különösen figyelemmel kell lenni a tagállami ETT szabályozásra. Az alapítás menete az alapszabály, illetve egyezmény tervezet elkészítésével folytatódik, amelyben ajánlott jogi segítség igénybevétele. A társulni kívánó felek ezt követően döntenek a kötelező és lehetséges szervekről, majd alakuló ülést tartanak. Ezután megtörténik a jóváhagyási kérelmek tagállamonkénti jóváhagyó hatósághoz való benyújtása, melyet a székhely szerinti tagállamban történő nyilvántartásba vétel követ.

Az ETT alapítás folyamata a bejegyzett társulás Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésével zárul.

Jóváhagyási eljárás

A csoportosulásban minden tag részvételét a saját tagállami jóváhagyó szerv engedélyezi.

Az ETT tagi jóváhagyás iránti kérelmeket a külgazdasági és külügyminiszterhez kell benyújtani (Külgazdasági és Külügyminisztérium, postacím: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.). A jóváhagyási eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) alapján kerül sor, valamint az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól szóló 485/2017. (XII. 29.) Kormány rendeletben foglalt szabályok alkalmazásával. Ezek alapján a kérelem elbírálására 21 napos határidő áll nyitva, mely indokolt esetben újabb 21 nappal meghosszabítható. A hiánypótlásra legfeljebb 10 napos határidőt kell biztosítani, amely határidő további 10 nappal meghosszabbítható.

A jóváhagyó hatósághoz érkező kérelemnek az Ákr.-ben meghatározottakon túl tartalmaznia kell az európai területi társulás tervezett nevét, székhelyét, célkitűzéseit és feladatait. A kérelemhez csatolni kell az ETT egyezmény és alapszabály tagok által aláírt és jogi képviselő által ellenjegyzett példányait, illetve ha azok nem magyar nyelven készültek, azok magyar nyelvű fordítását. Továbbá csatolni szükséges a felettes szerv hozzájáruló nyilatkozatát is.

Hozzájárulás

A jóváhagyó hatásághoz beérkező kérelmekhez az alábbi kérelmezők esetében a felettes szerv hozzájáruló nyilatkozatát is csatolni kell arra nézve, hogy az egyezmény és alapszabály – javaslat alapján európai területi társulásban a kérelmező tagként részt vehet.

- A Minisztériumi kérelmező esetén a Kormány, központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szerv kérelmező esetén a felügyeleti szerv, a fentieken kívüli központi költségvetési szerv esetén a költségvetési szerv felügyeleti szerve jogosult megadni a hozzájárulást.

- Abban az esetben, ha a kérelmező országos vagy helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, illetve helyi önkormányzati költségvetési szerv, a közgyűlés vagy a képviselő-testület hozzájárulását tartalmazó határozat kivonatot kell becsatolni, arra vonatkozóan, hogy a kérelmező európai területi társulásban tagként részt vehet.

- Helyi, vagy nemzetiségi önkormányzat kérelmező esetében az európai területi társulásban való részvételről szóló képviselő – testületi, vagy közgyűlési döntést tartalmazó határozat kivonatot kell becsatolni.

A külgazdasági és külügyminiszter döntése ellen az Ákr. szerinti jogorvoslatot lehet alkalmazni.

Nyilvántartásba vétel

A jóváhagyást követően, amennyiben az ETT székhelye Magyarországon van, a Külgazdasági és Külügyminisztérium nyilvántartásba veszi az ETT-t, amennyiben a megalakuláshoz szükséges feltételek fennállnak és a tagok csatolták a szükséges dokumentumokat (ETT Tv. 6. §).